ขอนแก่นบันทึกข้อมูลเด็กลงแอพหวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (มีคลิป)   


ขอนแก่น ส่ง ครู กศน.-ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดเก็บข้อมูลเด็กในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน  นำร่องพื้นที่ 3 อำเภอ “สันติ” มั่นใจ 3 ปีเก็บข้อมูลครบทั้งจังหวัด ด้วยระบบแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย พร้อมวางระบบการศึกษาไทยที่ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนอุดมศึกษา

    เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 ส.ค.2562 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ขอนแก่น ร่วมระหว่าง จ.ขอนแก่น,หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ศึกษาธิการจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ รวมกว่า 500 คน


    นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า แผนการดำเนินงานดังกล่าวระยะเริ่มต้น 1 ปี จังหวัดได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานคือในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น,น้ำพอง และ อ.ชนบท โดยคณะทำงานหลักคือบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งครูในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ หรือที่เราเรียกว่าครู กศน. และครูในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ทุกแห่งที่จากนี้ไปจะเป็นกองหน้าตัวรุกของจังหวัดทำการจัดเก็บข้อมูลของเด็กในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ โดยจะเป็นการสำรวจใหม่ทั้งหมด ด้วยการจัดเก็บข้อมูลในระบบแอพพลิเคชั่น ที่ถูกออกแบบขึ้น

   “การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมด ที่เรานับหนึ่งวันนี้ และ 1 ปี พื้นที่นำร่อง 3 อำเภอนั้นจะต้องมีฐานข้อมูลในกลุ่มเด็กในระดับปฐมวัย โดยครูที่รับผิดชอบจะต้องกรอกข้อมูลของเด็กแต่ละคน ในระบบแอพพลิเคชั่น ที่กำหนดไว้ และที่สำคัญคือการเก็บภาพถ่ายทั้งภาพของเด็กและสภาพบ้านของเด็ก ตามหลักเกณฑ์เพื่อที่จะได้ทราบถึงความเสมอภาคของเด็กที่จะผลต่อการต่อยอดตามการดำเนินงานโครงการการสร้างกลไกลความร่วมมือในการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางบการศึกษา และที่สำคัญคือเป็นการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการและเหมาะสม เพราะระบบดังกล่านี้จะเป็นการคัดกรองกลุ่มเด็กว่ามีความพร้อมหรือความต้องการอะไรบ้างที่หน่วยงานรัฐจะเข้าไปทำการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวนี้นั้น 1 ปีจากนี้ไป มีการวางเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ 3 อำเภอทีจะมีเด็กที่รับการบันทึกข้อมูลด้วยระบบดังกล่าว 48,000 คน และใน 3 ปีจากนี้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเด็กในระดับปฐมวัยได้ในภาพรวมทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่นด้วย”

    นายสุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลนั้นเน้นผลการสำรวจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นการสำรวจเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัยสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งทันทีที่ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เรานับหนึ่งพร้อมกันแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจคัดกรองว่าเด็กคนใดที่มีปัญหาใด เพราะปัญหาแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกัน ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับทราบถึงสภาพของเด็กแล้วก็จะถูกส่งต่อเรื่องบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะกับครอบครัวที่ขาดแคนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ที่จะได้รับการแก้ไขและส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในรูปแบบของกการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบ การจัดหาทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กๆทุกคนนั้นได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง เท่าเทียมและทั่วถึง ตั้งแต่ระดับระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
14 สิงหาคม 62 14:35:21
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.